• 41213378_1387608464708945_7181484265815670784_o

  • 41185616_1387608511375607_5790660979335364608_o

  • 41291260_1387608584708933_8908751612109914112_o

  • 41180504_1387608664708925_8155997300007632896_o

รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในจัดโครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้กับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. พื้นที่ 1 กรุงเทพมหานครหลักสูตร “เจาะลึกกฎหมายสินเชื่อ และแนวทางปฏิบัติที่ต้องรู้” และเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2561
ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพฯ

โดยมี นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ปราโมทย์ สรวมนาม อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรมถึง 106 คน 56 สหกรณ์

มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ ์ข้อบังคับและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ การขอรับชำระหนี้กรณีสมาชิกถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีล้มละลาย การติดตามหนี้หลังจากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้