• สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล-010

  • สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล-007

  • สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล-008

  • สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล-009

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น. ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ร่วมประชุมกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด ประจำเดือนเมษายน ณ.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อาคาร 5 ชั้น 2