• สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล-006

  • สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล-004

  • สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล-005

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น. ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ร่วมประชุมกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด ประจำเดือนมีนาคม ณ.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อาคาร 5 ชั้น 2