สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล-003

สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล-002

สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล-001

ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ร่วมประชุมกรรมการดำเนินงาน วาระพิเศษ ณ.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ