• สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล-014

  • สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล-011

  • สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล-012

  • สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล-013

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น. คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ร่วมประชุมกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม ณ.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อาคาร 5 ชั้น 2