• dtmu-20-12-61-1

 • dtmu-20-12-61-2

 • dtmu-20-12-61-3

 • dtmu-20-12-61-4

 • dtmu-20-12-61-5

 • dtmu-20-12-61-6

 • dtmu-20-12-61-7

 • dtmu-20-12-61-8

 • dtmu-20-12-61-9

 • dtmu-20-12-61-10

 • dtmu-20-12-61-11

 • dtmu-20-12-61-12

 • dtmu-20-12-61-13

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินงาน และผู้ตรวจสอบกิจการชุดใหม่ วาระการทำงานปี 2562 โดยมีสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา