ประกาศรับสมาชิกสมทบ ดังนี้

1. นักศึกษาปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครเป็นสมาชิกสมทบ สอ.ทพม. ได้ตามมาตรา 15  พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2562 และข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2561
2. ศิษย์เก่า/บุคคลในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครเป็นสมาชิกสามัญ หรือ สมาชิกสบทบ สอ.ทพม. ได้ ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ 2561

สิทธิของสมาชิกสมทบ

: ถือหุ้น เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กู้เงิน ได้ตามระเบียบสหกรณ์