คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร.

นพคุณ วงษ์สวรรค์

ประธานกรรมการ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ

ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล

รองประธานกรรมการ

นางสาวภัทรา  อ่ำเอกโชค

กรรมการและเหรัญญิก

นางวัฒนี ตังควัฒนา

กรรมการ

นางดวงเดือน พัวประเสริฐ์

กรรมการ

นายศิษฏ์ ณัฐเศรษฐสกุล

กรรมการ

นางพิศมัย รอดสำราญ

กรรมการ

นายธวัชชัย รัตนพันธ์

กรรมการ

นางสาวเรณู เพ็งเจริญ

กรรมการ

นายประสาร  แตงทอง

กรรมการ

นางสาวมยุรี

กรรมการ

นายนพเมศฐ์ รังสีเตชาวัฒน์

กรรมการ

นายทำนอง แสบงบาล

กรรมการ

นายนิติรุจน์  กุลวิไชยศักดิ์

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นายกิตติศักดิ์ หารน้อย

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2563

ศ.คลินิกเกียรติคุณ

ณัฏยา อัศววรฤทธิ์

ผู้ตรวจส่วนกิจการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล

ผู้ตรวจส่วนกิจการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศิริมา สงวนสิน

ผู้ตรวจส่วนกิจการ

ที่ปรึกษาการเงินส่วนงาน ปี 2563

นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์ทอง

ที่ปรึกษาการเงินส่วนงาน

เจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

รองศาสตราจารย์สุรินทร์ สูอำพัน

ผู้จัดการ

นางสาวจิรัชญา ตาคำ

รองผู้จัดการและงานสินเชือ

นางฐิตาภา นิลลัดดานนท์

งานระบบข้อมูล

นางสาววิไลวรรณ แผนสมบูรณ์

งานการเงิน

นางสาวกลอยใจ ภารวงษ์

งานบัญชี

นางสาวกรองพลอย ราหุลทัต

งานธุรการและฌาปนกิจสงเคราะห์