คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560

ศาสตราจารย์ ดร.

นพคุณ วงษ์สวรรค์

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์

สุรินทร์ สูอำพัน

รองประธานกรรมการและผู้จัดการ

ศาสตราจารย์คลินิก

ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล

รองประธานกรรมการ

นางวัฒนี ตังควัฒนา

กรรมการและเหรัญญิก

อ.ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย

กรรมการ

นางดวงเดือน พัวประเสริฐ์

กรรมการ

นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์ทอง

กรรมการ

นางสุดารัตน์ วุฒิโต

กรรมการ

นางทิพมาศ เงินแจ้ง

กรรมการ

นายธวัชชัย รัตนพันธ์

กรรมการ

นายนพเมศฐ์ รังสีเตชาวัฒน์

กรรมการ

นางพิศมัย รอดสำราญ

กรรมการ

นางสาวเรณู เพ็งเจริญ

กรรมการ

นายอรรถสิทธิ์ แสนมี

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นายกิตติศักดิ์ หารน้อย

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2560

ศาสตราจารย์คลินิก

ณัฏยา อัศววรฤทธิ์

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศิริมา สงวนสิน

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2560

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นายคำบุญ  พระโคดี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและรองผู้จัดการ

นางฐิตาภา นิลลัดดานนท์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาววิไลวรรณ แผนสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวกลอยใจ ภารวงษ์

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวกรองพลอย ราหุลทัต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจิรัชญา ตาคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป