คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์

สุรินทร์ สูอำพัน

ประธานกรรมการ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ

ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล

รองประธานกรรมการคนที่ 1

อ.ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นางสาวภัทรา  อ่ำเอกโชค

กรรมการและเหรัญญิก

นางวัฒนี ตังควัฒนา

กรรมการ

นางดวงเดือน พัวประเสริฐ์

กรรมการ

นางสุดารัตน์ วุฒิโต

กรรมการ

นางทิพมาศ เงินแจ้ง

กรรมการ

นายศิษฏ์ ณัฐเศรษฐสกุล
กรรมการ

นางพิศมัย รอดสำราญ

กรรมการ

นายประสาร  แตงทอง

กรรมการ

นายธวัชชัย รัตนพันธ์

กรรมการ

นางสาวเรณู เพ็งเจริญ

กรรมการ

นายนิติรุจน์  กุลวิไชยศักดิ์

กรรมการ

นายกิตติศักดิ์ หารน้อย

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2561

ศ.คลินิกเกียรติคุณ

ณัฏยา อัศววรฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศิริมา สงวนสิน

ที่ปรึกษาการเงินส่วนงาน ปี 2561

นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์ทอง

หัวหน้างานคลัง

เจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

นางสาวจิรัชญา ตาคำ

รักษาการผู้จัดการ

นางฐิตาภา นิลลัดดานนท์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาววิไลวรรณ แผนสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวกลอยใจ ภารวงษ์

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวกรองพลอย ราหุลทัต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป