คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์ ทพ.

สุรินทร์ สูอำพัน

ประธานกรรมการ

อาจารย์ ทพ.
ปริญญา  อมรเศรษฐชัย

รองประธานกรรมการ

นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์ทอง

รองประธานกรรมการ

นายกิตติศักดิ์  หารน้อย

กรรมการและเลขานุการ

นางสุดารัตน์  วุฒิโต

กรรมการ

นางวัฒนี ตังควัฒนา

กรรมการ

นายธวัชชัย รัตนพันธ์

กรรมการ

นางเพ็ญพร อ่วมนิ่ม

กรรมการ

นายศิษฏ์ ณัฐเศรษฐสกุล

กรรมการ

นางพิศมัย  รอดสำราญ

กรรมการ

นายพิริยะ  นามเสถียร

กรรมการ

นางสาวเรณู  เพ็งเจริญ

กรรมการ

นายนพเมศฐ์ รังสีเตชาวัฒน์

กรรมการ

นางดวงเดือน  พัวประเสริฐ

กรรมการ

นางสาวมยุรี  ศรีสุวรรณ

กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2565

ศ.คลินิกเกียรติคุณ

ณัฏยา อัศววรฤทธิ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศิริมา สงวนสิน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

นางสาวจิรัชญา ตาคำ

ผู้จัดการและงานสินเชื่อ

นางฐิตาภา นิลลัดดานนท์

งานระบบข้อมูล

นางสาววิไลวรรณ แผนสมบูรณ์

งานการเงิน

นางสาวกลอยใจ ภารวงษ์

งานบัญชี

นางสาวกรองพลอย ราหุลทัต

งานธุรการและฌาปนกิจสงเคราะห์