คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์ ดร.

นพคุณ วงษ์สวรรค์

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ทพ.

สุรินทร์ สูอำพัน

รองประธานกรรมการคนที่ 1

อาจารย์ ทพ.
ปริญญา  อมรเศรษฐชัย

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นางสาวภัทรา  อ่ำเอกโชค

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์ทอง

กรรมการ

นางสุดารัตน์  วุฒิโต

กรรมการ

นางวัฒนี ตังควัฒนา

กรรมการ

นายนิติรุจน์  กุลวิไชยศักดิ์

กรรมการ

นายนพเมศฐ์ รังสีเตชาวัฒน์

กรรมการ

นายศิษฏ์ ณัฐเศรษฐสกุล

กรรมการ

นางสาวมยุรี

กรรมการ

นายธวัชชัย รัตนพันธ์

กรรมการ

นายทำนอง แสบงบาล

กรรมการ

นายประสาร  แตงทอง

กรรมการ

นางเพ็ญพร อ่วมนิ่ม

กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2564

ศ.คลินิกเกียรติคุณ

ณัฏยา อัศววรฤทธิ์

ผู้ตรวจส่วนกิจการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล

ผู้ตรวจส่วนกิจการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศิริมา สงวนสิน

ผู้ตรวจส่วนกิจการ

เจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

นางสาวจิรัชญา ตาคำ

ผู้จัดการและงานสินเชื่อ

นางฐิตาภา นิลลัดดานนท์

งานระบบข้อมูล

นางสาววิไลวรรณ แผนสมบูรณ์

งานการเงิน

นางสาวกลอยใจ ภารวงษ์

งานบัญชี

นางสาวกรองพลอย ราหุลทัต

งานธุรการและฌาปนกิจสงเคราะห์

นายกิตติพงษ์  แก้วทัต

ปฏิบัติงานทั่วไป