คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์ ดร.

นพคุณ วงษ์สวรรค์

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์

สุรินทร์ สูอำพัน

รองประธานกรรมการคนที่ 1

ศ.คลินิกเกียรติคุณ

ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นางสาวภัทรา  อ่ำเอกโชค

กรรมการและเหรัญญิก

อ.ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย

กรรมการ

นางดวงเดือน พัวประเสริฐ์

กรรมการ

นางสุดารัตน์ วุฒิโต

กรรมการ

นางทิพมาศ เงินแจ้ง

กรรมการ

นายนพเมศฐ์ รังสีเตชาวัฒน์

กรรมการ

นางสาวเรณู เพ็งเจริญ

กรรมการ

นางพิศมัย รอดสำราญ

กรรมการ

นายนิติรุจน์  กุลวิไชยศักดิ์

กรรมการ

นายประสาร  แตงทอง

กรรมการ

นายอรรถสิทธิ์ แสนมี

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นายกิตติศักดิ์ หารน้อย

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2561

ศ.คลินิกเกียรติคุณ

ณัฏยา อัศววรฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศิริมา สงวนสิน

ที่ปรึกษาการเงินส่วนงาน ปี 2561

นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์ทอง

หัวหน้างานคลัง

เจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

นายคำบุญ  พระโคดี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและรองผู้จัดการ

นางฐิตาภา นิลลัดดานนท์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาววิไลวรรณ แผนสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจิรัชญา ตาคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกลอยใจ ภารวงษ์

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวกรองพลอย ราหุลทัต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป