สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด

ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511  เมื่อวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2537  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ได้เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2537  ณ ที่ตั้งสำนักงาน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เลขที่ 6  ถนนโยธี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  มีจำนวนสมาชิกเริ่มต้น  110  คน  ด้วยเงินเริ่มต้นจำนวน  1,500,000.00  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ของทุกปี  โดย  รองศาสตรจารย์ ทพ.ดร.สุขุม  ธีรดิลก  เป็นประธานกรรมการดำเนินการคนแรก

รายชื่อประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537  ถึงปัจจุบัน

รายชื่อประธานกรรมการดำเนินการ (พ.ศ. 2537 – 2560)

รายชื่อประธานกรรมการดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537  ถึงปัจจุบัน
รองศาสตรจารย์ ทพ.ดร.สุขุม ธีรดิลก พ.ศ. 2537
รองศาสตราจารย์ ทพญ.จุไร นาคะปักษิณ พ.ศ. 2538-2542
รองศาสตราจารย์ ทพ.สุรินทร์ สูอำพัน พ.ศ. 2543-2545, พ.ศ. 2548-2551,

พ.ศ. 2554-2557

ศาสตราจารย์ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร พ.ศ. 2546-2547
รองศาสตราจารย์ ทพญ.มาลินี สูอำพัน พ.ศ. 2552-2553
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพ.นิติพันธ์       จีระแพทย์ พ.ศ. 2558-2559
ศาสตราจารย์ ทพ.ดร.นพคุณ วงษ์สวรรค์ พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

ตราสหกรณ์

ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด  ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  ให้แก้ไขตราของสหกรณ์ให้สัมพันธ์กับหน่วยงานซึ่งเป็นวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร์  มีความหมายว่า  “รอยยิ้ม”  หมายถึง  มีความสุข  และ  “ฟันหน้าเรียงชิด”  หมายถึง  เงินทองไม่รั่วไหล  โดยสหกรณ์ได้ทำการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่ อ.057445 ตั้งแต่วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554  (ดังภาพท)

ตราของสหกรณ์เดิม ตราสหกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน
รูปเกลียวเชือกในวงกลม

ช่วงโค้งด้านล่าง  เป็นตัวอักษร  ชื่อของสหกรณ์

รูปรอยยิ้มเห็นฟันหน้าเรียงชิด

ช่วงโค้งด้านล่าง  เป็นตัวอักษร  ชื่อของสหกรณ์

 

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
 2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
 3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
 4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
 6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
 9. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
 10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
 11. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 12. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
 13. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
 14. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
 15. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 16. กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ  ครอบครอง กู้ ยืม  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อขายหรือจำหน่าย  จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ  ด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
 17. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
 18. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
 19. ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์